SÜSINIKOKSIID

ICSC: 0023

Oktoober 1994

 

Süsinikmonooksiid

CAS #

630-08-0

CO

RTECS #

FG3500000

Molekulmass: 28.0

UN #

1016

 

EC #

006-001-00-2

 

KOKKUPUUTE / OHTUDE TÜÜP

OTSESED OHUD / SÜMPTOMID

ETTEVAATUSABINÕUD

ESMAABI / TULETÕRJE

TULI

Eriti tuleohtlik.

MITTE lahtist tuld, MITTE sädemeid ja MITTE suitsetada.

Sulgeda aine juurdevool; kui ei ole võimalik ja ümbritsevaid ei ohusta, lasta tulel endal sumbuda; kustutamise korral kasutada süsinikdioksiid, pihustatud vesi, pulber,

PLAHVATUS

Gaasi / õhu segud on plahvatusohtlikud.

Suletud süsteem, ventilatsioon, plahvatuskindel elektriline seadmestik ja valgustus. Kasutada mittesädemeid tekitavaid töövahendeid.

Tulekahju korral jahutada anumat vee piserdamisega. Tuld kustutada kaitstud ohutult positsioonilt

 

KOKKUPUUDE

 

VÄLTIDA NAISTE (RASEDATE) KOKKUPUUDET!

IGAL JUHUL KONSULTEERIDA ARSTIGA!

Sissehingamine

Segasus. Peapööritus. Peavalu. Nohu. Teadvusetus. Nõrkus.

Ventilatsioon, kohalik tõmbeventilatsioon või hingamisteede kaitsevahendid.

Värske õhk, puhkus. Vajadusel kunstlik hingamine. Pöörduda arsti poole.

Nahk

 

 

 

Silmad

 

 

 

Allaneelamine

 

 

 

 

VALGUNU KÕRVALDAMINE

PAKENDAMINE JA MÄRGISTAMINE

Evakueeruda ohtlikult alalt ! Konsulteerida eksperdiga ! Ventilatsioon. (isikukaitsevahendid: individuaalne hingamisaparaat).

EL klassifikatsioon
Sümbol: F+, T
R: 61-12-23-48/23
S: 53-45
Märkus: ..
UN klassifikatsioon
UN ohuklass: 2.3
UN lisaohud: 2.1

PÄÄSTETÖÖDE EEST VASTUTUAV

SÄILITAMINE

Transpordiohutuse kaart TEC (R)-... NFPA Kood H ; F ; R ;

Tulekindel. Külm.

 

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety

Valminud koostöös Rahvusvahelise Kemikaaliohutuse Kaartide Programmi ja Euroopa Liidu Kemikaaliohutuse Komisjoniga IPCS, CEC 1999

VAATA OLULIST TEAVET TAGAKÜLJEL

 

SÜSINIKOKSIID

ICSC: 0023

 

OLULISED ANDMED

FÜÜSIKALINE OLEK; VÄISKUJU:
LÕHNATU KOMPRIMEERITUD GAAS

FÜÜSIKALISED OHUD:
Gaasid segunevad hästi veega, kergesti tekivad plahvatusohlikud segud. Gaas võib koguneda seinte äärde.


KEEMILISED OHUD:
Metallipulbriga kokkupuute korral tekivad toksilised ja süttivad karbonüülid. Võib reageerida ägedalt hapniku, atsetüleeni, kloori, fluori aja lämmastikoksiididga.


TÖÖKESKKONNA PIIRNORMID:
TLV: 25 ppm; 29 mg/m3 ( TWA) (ACGIH 199?). MAK: 30 ppm; 33 mg/m3; Rasedatele: B (kahjulik toime algab piirnormi ületamisel) 

TOIME TEED:
Ained võivad imenduda kehasse.. hingamise kaudu

SISSEHINGAMISE OHT:
Gaasi sattumisel keskkonda tekib tema ohtlik sisaldus õhus väga kiiresti.

LÜHIAJALISE TOIME MÕJUD:
Aine võib kahjustada Toime võib põhjustada Arstlik kontroll on vajalik.

PIKAAJALISE KORDUVA TOIME MÕJUD:
Aine tulemusena reproduktsioonihäired, eriti neuroloogilised haired, madal sünnikaal, enneaegne sünnitus ja südamehäired.

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Keemistemperatuur C
Sulamistemperatuur C
Vees lahustuv, ml/100 ml °C
Auru suhteline tihedus (õhk = 1):

Süttimistemperatuur: Süttiv gaas
Isesüttimistemperatuur °C
Plahvatuspiir, mahu% õhus:

KESKKONNAANDMED

 

MÄRKUSED

Süsinikoksiid on söe, õli, puidu mittetäieliku põlemise produkt. Ta on heitgaaside ja tubakasuitsu koostises. >Olenevalt ainega kokkupuutumise tasemest, on soovitav perioodiline tervisekontroll.Toksiliste sisalduste korral ei piisa lõhnahoiatusest.

LISATEAVE

 

LEGAALNE MÄRKUS

Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information

IPCS, CEC 1999