VESINIKTSÜANIID, VEDELIK ICSC: 0492
Oktoober 1997

Vesiniktsüaanhape
(veeldatud)
CAS # 74-90-8 HCN
RTECS # MW6825000 Molekulmass: 27.03
UN # 1051
EC # 006-006-00-X
KOKKUPUUTE / OHTUDE TÜÜP OTSESED OHUD / SÜMPTOMID ETTEVAATUSABINÕUD ESMAABI / TULETÕRJE
TULI Eriti tuleohtlik. Põlemine kõrvaldab ärritavad või toksilised aurud (või gaasid).
MITTE lahtist tuld, MITTE sädemeid ja MITTE suitsetada.
Sulgeda aine juurdevool; kui ei ole võimalik ja ümbritsevaid ei ohusta, lasta tulel endal sumbuda; kustutamise korral kasutada pulber, pihustatud vesi, vaht, süsinikdioksiid,
PLAHVATUS Gaasi / õhu segud on plahvatusohtlikud.
Suletud süsteem, ventilatsioon, plahvatuskindel elektriline seadmestik ja valgustus.
Tulekahju korral jahutada anumat vee piserdamisega. Tuld kustutada kaitstud ohutult positsioonilt
KOKKUPUUDE
VÄLTIDA TÄIELIKULT KOKKUPUUDET!
IGAL JUHUL KONSULTEERIDA ARSTIGA!
Sissehingamine Segasus. Uimasus. Peavalu. Nohu. Pinnapealne hingamine. Teadvusetus. Kollaps. Surm.
Ventilatsioon, kohalik tõmbeventilatsioon või hingamisteede kaitsevahendid.
Värske õhk, puhkus. Pooleldi istuv asend. Vältida suust-suhu hingamist, hapnikku manustada meditsiinipersonali poolt. Pöörduda arsti poole. Vaata märkusi.
Nahk VÕIB IMENDUDA! ( vt Sissehingamine)
Kaitsekindad. Kaitseriietus.
Loputada nahka veejoa või dushiga. Pöörduda arsti poole. Esmaabi andmisel kasutada kaitsekindaid.
Silmad AURUD VÕIVAD IMENDUDA! Punetus. (vt Sissehingamine).
Kaitseprillid, Näokaitse, või silmade kaitse kombineeritult koos hingamisteede kaitsevahendiga.
Esmalt loputada rohke veega mitme minuti jooksul (kui võimalik, eemaldada kontaktläätsed), seejärel pöörduda arsti juurde.
Allaneelamine Põletustunne . (Edaspidi vt Sissehingamine)
Töö ajal mitte süüa, juua või suitsetada.
Loputada suud. Vt Sissehingamine. MITTE esile kutsuda oksendamist. Pöörduda arsti poole. Vaata märkusi.
VALGUNU KÕRVALDAMINE PAKENDAMINE JA MÄRGISTAMINE
Evakueeruda ohtlikult alalt viivitamatult! Konsulteerida eksperdiga ! Ventilatsioon. Imada ülejäänud vedelik liiva või mõne muu inertse absorbendiga ja viia seejärel ohutusse kohta. MITTE pesta kanalisatsiooni. MITTE KUNAGI juhtida vett otse vedelikule. Vältida piiratud alalt väljumist. MITTE viia seda kemikaali keskkonda. (eriline isikukaitsevahend: gaasitihe keemiakaitseülikond koos individuaalse hingamisaparaadiga.)
merevee saastaja.
EL klassifikatsioon
Sümbol: F+, T+
R: 12-26
S: (1/2-)7/9-16-36/37-38-45
UN klassifikatsioon
UN ohuklass: 6.1
UN lisaohud: 3
UN pakendigrupp: I
PÄÄSTETÖÖDE EEST VASTUTAV SÄILITAMINE
Transpordiohutuse kaart TEC (R)-61G60 NFPA Kood H4; F4; R2;
Tulekindel. Eraldatud toit ja sööt. Külm. Säilitada ainult stabiliseeritult.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valminud koostöös Rahvusvahelise Kemikaaliohutuse Kaartide Programmi ja Euroopa Liidu Kemikaaliohutuse Komisjoniga IPCS, CEC 1999

VAATA OLULIST TEAVET TAGAKÜLJEL


VESINIKTSÜANIID, VEDELIK ICSC: 0492
OLULISED ANDMED
FÜÜSIKALINE OLEK; VÄLISKUJU:
VÄRVITU GAAS VÕI VEDELIK ISELOOMULIKU LÕHNAGA

FÜÜSIKALISED OHUD:
Gaasid segunevad hästi veega, kergesti tekivad plahvatusohtlikud segud.

KEEMILISED OHUD:
võib Aine polümeriseerub soojendamisel alused, üle 2% vett, temperatuur üle 184°C, või kui ei ole keemiliselt stabiliseeritud mõjul tule või plahvatusoht Põlemisel tekivad toksilised ja söövitavad gaasid, kaasaarvatud lämmastikoksiidid Vesilahus on nõrk hape . Reageerib ägedalt oksüdeerijatega, vesinikkloriidi alkoholilahusega põhjustab ohtu

TÖÖKESKKONNA PIIRNORMID:
TLV: 4.7 ppm; 5 mg/m3 (piirnormi lagi) (nahk) (ACGIH 199?).
TOIME TEED:
Ained võivad imenduda kehasse. hingamise kaudu naha kaudu ja seedeelundkonna kaudu .

SISSEHINGAMISE OHT:
Aine ohtlik sisaldus võib 20°C juures tekkida väga kiiresti.

LÜHIAJALISE TOIME MÕJUD:
Aine ärritab silmadja hingamisteed Aine võib kahjustada kesknärvisüsteem tulemusena hingamishäired ja vereringehäired. Toime võib põhjustada surma. Vaata Märkused.

FÜÜSIKALISED OMADUSED
Keemistemperatuur: 26°C
Sulamistemperatuur -13°C
Suhteline tihedus (vesi = 1): 0.69
Vees lahustuv: segunev
Auru rõhk, kPa 20°C: 82.6
Auru suhteline tihedus (õhk = 1): 0.94
Süttimistemperatuur -18°C c.c.
Isesüttimistemperatuur : 538°C
Plahvatuspiir, mahu% õhus: 5.6-40.0
Oktanool/vesi jaotuskoefitsent log Pow: 0.35
KESKKONNAANDMED
Aine on väga toksiline veeloomadele.
MÄRKUSED
Mineraalhappeid kasutatakse stabilisaatorina. Töötamise ajal ei tohi ületada kehtestatud piirnorme. Ainega mürgituse korral on vajalik spetsiifiline ravi, juhendis peavad olema rakendatavad abinõud. Piirnormi ületamisel on lõhna kasutamine hoiatusena ebapiisav. Sellel kaartil olevad soovitused kehtivad ka vesiniktsüaniid, stabiliseeritud ja absorbeeritud poorsesse inertsesse materjali. Muu UN number: 1614, vesiniktsüaniid, stabiliseeritud ja absorbeeritud poorsesse inertsesse materjali.
LISATEAVE

LEGAALNE MÄRKUS Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information
IPCS, CEC 1999