METÜÜLTERT-BUTÜÜLEETER ICSC: 1164
Aprill 2000

tert-Butüülmetüüleeter
MTBE
Metüül-1,1-dimethüületüüleeter
2-Metoksü-2-metüülpropaan
CAS # 1634-04-4 (CH3)3COCH3 / C5H12O
RTECS # KN5250000 Molekulmass: 88.2
UN # 2398
EC #
KOKKUPUUTE / OHTUDE TÜÜP OTSESED OHUD / SÜMPTOMID ETTEVAATUSABINÕUD ESMAABI / TULETÕRJE
TULI Väga tuleohtlik
MITTE lahtist tuld, MITTE sädemeid ja MITTE suitsetada. MITTE kokkupuutuda oksüdandid.
pulber, AFFF, vaht, süsinikdioksiid,
PLAHVATUS Auru / õhu segud on plahvatusohtlikud.
Suletud süsteem, ventilatsioon, plahvatuskindel elektriline seadmestik ja valgustus. MITTE kasutada suruõhku täitmisel, tühjendamisel või käitlemisel.
Tulekahju korral anumaid jahutada vee pritsimisega
KOKKUPUUDE


Sissehingamine Uimasus. Peapööritus. Peavalu. Nõrkus. Teadvusetus.
Ventilatsioon, kohalik tõmbeventilatsioon või hingamisteede kaitsevahendid.
Värske õhk, puhkus. Vajadusel kunstlik hingamine. Pöörduda arsti poole.
Nahk Kuiv nahk. Punetus.
Kaitsekindad.
Eemaldada saastunud riided. Loputada ning seejärel pesta nahk vee ja seebiga.
Silmad Punetus.
Kaitseprillid, Näokaitse,
Esmalt loputada rohke veega mitme minuti jooksul (kui võimalik, eemaldada kontaktläätsed), seejärel pöörduda arsti juurde.
Allaneelamine Kõhuvalu. Nohu. Oksendamine. (Edaspidi vt Sissehingamine)
Töö ajal mitte süüa, juua või suitsetada.
Loputada suud. Võtta aktiivsütt. MITTE esile kutsuda oksendamist. Pöörduda arsti poole.
VALGUNU KÕRVALDAMINE PAKENDAMINE JA MÄRGISTAMINE
Eemaldada kõik süüteallikad. Koguda mahaloksunud vedeliku kogumise anumad nii kaugele kui võimalik. Imada ülejäänud vedelik liiva või mõne muu inertse absorbendiga ja viia seejärel ohutusse kohta. MITTE pesta kanalisatsiooni. (eriline isikukaitsevahend: respiraator filtriga orgaaniliste gaaside ja aurude jaoks..)
EL klassifikatsioon
UN klassifikatsioon
UN ohuklass: 3
UN pakendigrupp: II
PÄÄSTETÖÖDE EEST VASTUTAV SÄILITAMINE
Transpordiohutuse kaart TEC (R)-30G30
Tulekindel. Eraldatud tugevad oksüdeerijad, tugevad happed,
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valminud koostöös Rahvusvahelise Kemikaaliohutuse Kaartide Programmi ja Euroopa Liidu Kemikaaliohutuse Komisjoniga IPCS, CEC 1999

VAATA OLULIST TEAVET TAGAKÜLJEL


METÜÜLTERT-BUTÜÜLEETER ICSC: 1164
OLULISED ANDMED
FÜÜSIKALINE OLEK; VÄLISKUJU:
VÄRVITU VEDELIKISELOOMULIKU LÕHNAGA

FÜÜSIKALISED OHUD:
Aur on õhust raskem . ja võivad liikuda põranda lähedal; võivad distantselt süttida .

KEEMILISED OHUD:
Reageerib ägedalt tugevad oksüdeerijad põhjustab ohtu Aine laguneb kokkupuutel happed

TÖÖKESKKONNA PIIRNORMID:
TLV: 40 ppm; 144 mg/m3 (TWA) A3 (ACGIH 199?).
TOIME TEED:
Ained võivad imenduda kehasse. ja hingamise kaudu seedeelundkonna kaudu .

SISSEHINGAMISE OHT:
Aine ohtlik sisaldus võib 20°C juures tekkida väga kiiresti.

LÜHIAJALISE TOIME MÕJUD:
Aine ärritab nahk Vedeliku allaneelamise korral võib tema tungimine kopsu põhjustada kemikaalist tingitud kopsupõletikku. Toime üle piirnormi võib põhjustada teadvuse kadu.

FÜÜSIKALISED OMADUSED
Keemistemperatuur: 55°C
Sulamistemperatuur -109°C
Suhteline tihedus (vesi = 1): 0.7
Vees lahustuv, g/100 ml 20°C: 4.2
Auru rõhk, kPa 20°C: 27
Auru suhteline tihedus (õhk = 1): 3.0
Auru / õhu suhteline tihedus 20 °C (õhk = 1): 1.5
Süttimistemperatuur ## °C c.c.
Isesüttimistemperatuur : 375°C
Plahvatuspiir, mahu% õhus: 1.6-15.1
Oktanool/vesi jaotuskoefitsent log Pow: 1.06
KESKKONNAANDMED
Aine ei tohi mingil juhul sattuda keskkonda.
MÄRKUSED
Vähem kui teised eetrid on peroksiidide omadusi.
LISATEAVE

LEGAALNE MÄRKUS Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information
IPCS, CEC 1999