TSINKOKSIID ICSC: 0208
Märts 1995

Tsinkvalge
C.I. Pigment white 4
CAS # 1314-13-2 ZnO
RTECS # ZH4810000 Molekulmass: 81.4
UN #
EC #
KOKKUPUUTE / OHTUDE TÜÜP OTSESED OHUD / SÜMPTOMID ETTEVAATUSABINÕUD ESMAABI / TULETÕRJE
TULI Mittesüttiv

Tulekahju korral ümbruskonnas kasutada asjakohast tulekustutusvahendit.
PLAHVATUS


KOKKUPUUDE
VÄLTIDA TOLMU LEVIKUT!

Sissehingamine Peavalu. Nohu. Oksendamine. Nõrkus. Külmetus. Palavik. Sümptomid võivad jaguneda (vt Märkused)
Kohalik tõmbeventilatsioon või hingamisteede kaitsevahendid.
Värske õhk, puhkus. Pöörduda arsti poole.
Nahk
Kaitsekindad.

Silmad
Kaitseprillid, või silmade kaitse kombineeritult koos hingamisteede kaitsevahendiga pulbri eest.
Esmalt loputada rohke veega mitme minuti jooksul (kui võimalik, eemaldada kontaktläätsed), seejärel pöörduda arsti juurde.
Allaneelamine Kõhuvalu. Nohu. Oksendamine.
Töö ajal mitte süüa, juua või suitsetada.
Loputada suud. Pöörduda arsti poole.
VALGUNU KÕRVALDAMINE PAKENDAMINE JA MÄRGISTAMINE
Pühkida mahaläinud aine anumasse, tolmu tekke vältimise vajadusel eelnevalt niisutada. Jäägid koguda hoolikalt. seejärel viia ohutusse kohta. (Eriline isikukaitsevahend: respiraator filtriga P2 ohtlike osakeste jaoks.)
EL klassifikatsioon
UN klassifikatsioon

PÄÄSTETÖÖDE EEST VASTUTAV SÄILITAMINE


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valminud koostöös Rahvusvahelise Kemikaaliohutuse Kaartide Programmi ja Euroopa Liidu Kemikaaliohutuse Komisjoniga IPCS, CEC 1999

VAATA OLULIST TEAVET TAGAKÜLJEL


TSINKOKSIID ICSC: 0208
OLULISED ANDMED
FÜÜSIKALINE OLEK; VÄLISKUJU:
LÕHNATU VALGE PULBER VÕI KRISTALNE

KEEMILISED OHUD:
Reageerib ägedalt koos alumiiniumi and magneesiumi pulbriga, ja kuumutamisel koos kloreeritud kummiga põhjustab ohtu

TÖÖKESKKONNA PIIRNORMID:
TLV: ppm; 5 mg/m3 (TWA) aur; 10 mg/m^3 (STEL) aur (ACGIH 199?). TLV kui : tolm  ppm; mg/m3 10 (ACGIH 199?). MAK: ppm; 5 mg/m3; Tolm  III,5a (199?)
TOIME TEED:
Ained võivad imenduda kehasse. tolmu, auru  ja aerosoolide sissehingamise kaudu seedeelundkonna kaudu .

SISSEHINGAMISE OHT:
Aurustumine 20°C juures on tühine; aine sisalduse tõus kahjustava sisalduseni võib toimuda väga kiiresti .

LÜHIAJALISE TOIME MÕJUD:
Aine hingamisteed.  ärritab tolm või suitsu sissehingamine võib põhjustada metallipalavik Toimet võib pidurdada . Vaata Märkused.

PIKAAJALISE KORDUVA TOIME MÕJUD:
Korduv või pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada dermatiiti.. Aine korduv või pikaajaline sissehingamine võib põhjustada astma.
FÜÜSIKALISED OMADUSED
Sulamistemperatuur 1975°C
Suhteline tihedus (vesi = 1): 5.6
Vees lahustuv: mitte
KESKKONNAANDMED

MÄRKUSED
metallipalavik sümptomid ei avaldu enne mõne tunni möödumist.
LISATEAVE

LEGAALNE MÄRKUS Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information
IPCS, CEC 1999