HÜDRASIIN ICSC: 0281
Märts 1995

Diamiid
Diamiin
Lämmastikhüdriid
(anhydrous)
CAS # 302-01-2 N2H4/H2N-NH2
RTECS # MU7175000 Molekulmass: 32.1
UN # 2029
EC # 007-008-00-3
KOKKUPUUTE / OHTUDE TÜÜP OTSESED OHUD / SÜMPTOMID ETTEVAATUSABINÕUD ESMAABI / TULETÕRJE
TULI Tuleohtlik.
MITTE lahtist tuld, MITTE sädemeid ja MITTE suitsetada.
pulber, alkoholile vastupidav vaht, pihustatud vesi, süsinikdioksiid,
PLAHVATUS Üle 38° C võivad tekkida plahvatusohtlikud auru / õhu segud. Tule- ja plahvatusoht kokkupuutel paljude ainetega.
Üle 38°C kasutada suletud süsteemi, ventilatsiooni, ja plahvatuskindlaid elektriseadmeid.
Tulekahju korral anumaid jahutada vee pritsimisega Tuld kustutada kaitstud ohutult positsioonilt
KOKKUPUUDE
JÄRGI HÜGIEENINÕUDEID!
IGAL JUHUL KONSULTEERIDA ARSTIGA!
Sissehingamine Söövitav. Kipitustunne Köha. Peavalu. Nohu. Pinnapealne hingamine. Neelu haavand. Värin.
Ventilatsioon, kohalik tõmbeventilatsioon või hingamisteede kaitsevahendid.
Värske õhk, puhkus. Pooleldi istuv asend. Pöörduda arsti poole.
Nahk Söövitav. VÕIB IMENDUDA! Punetus. naha põletused. Valu
Kaitsekindad. Kaitseriietus.
Kõigepealt loputada rohke veega, seejärel eemaldada saastunud riided ning loputada uuesti. Pöörduda arsti poole. Esmaabi andmisel kasutada kaitsekindaid.
Silmad Söövitav. Punetus. Valu. Põhjustab sügavaid põletusi.
Kombineeritud silmade ja hingamisteede kaitsevahendid.
Esmalt loputada rohke veega mitme minuti jooksul (kui võimalik, eemaldada kontaktläätsed), seejärel pöörduda arsti juurde.
Allaneelamine Söövitav. Kõhukramp. Segadus. Vappumine. Meelemärkusetus. Oksendamine. Nõrkus.
Töö ajal mitte süüa, juua või suitsetada. Enne söömist pesta käsi.
Loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. Pöörduda arsti poole.
VALGUNU KÕRVALDAMINE PAKENDAMINE JA MÄRGISTAMINE
Evakueeruda ohtlikult alalt ! Konsulteerida eksperdiga ! Koguda mahaloksunud vedlik tihedalt suletavasse anumasse. Imada ülejäänud vedelik liiva või mõne muu inertse absorbendiga ja viia seejärel ohutusse kohta. MITTE imada saepurusse või teistesse süttivatesse absorbentidesse. MITTE viia seda kemikaali keskkonda. (Eriline isikukaitsevahend: täielik kaitseriietus koos hingamisaparaadiga.)
Erilised materjalid. Purunematu pakend; asetada puruneda võiv pakend suletavasse purunematusse anumasse. Mitte transportida koos toidu ja söödaga.
EL klassifikatsioon
Sümbol: T
R: 45-10-23/24/25-34-43
S: 53-45
Märkus: E
UN klassifikatsioon
UN ohuklass: 8
UN lisaohud: 3 and 6.1
UN pakendigrupp: I
PÄÄSTETÖÖDE EEST VASTUTAV SÄILITAMINE
Transpordiohutuse kaart TEC (R)-85 NFPA Kood H3; F3; R2;
Tulekindel. Eraldatud toit ja sööt (vt Keemilised ohud).
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valminud koostöös Rahvusvahelise Kemikaaliohutuse Kaartide Programmi ja Euroopa Liidu Kemikaaliohutuse Komisjoniga IPCS, CEC 1999

VAATA OLULIST TEAVET TAGAKÜLJEL


HÜDRASIIN ICSC: 0281
OLULISED ANDMED
FÜÜSIKALINE OLEK; VÄLISKUJU:
VÄRVITU SUITSEV JA HÜGROSKOOPILINE VEDELIK TERAVA LÕHNAGA

KEEMILISED OHUD:
Aine laguneb ammoniaagi aurud, vesinik ja lämmastikoksiidid tekkimine põhjustab tule- ja plahvatusohtu. Aine on tugev redutseerija ja reageerib ägedalt oksüdeerijatega . Aine on keskmise tugevusega alus . Reageerib ägedalt paljude metallidega, metalli oksiidide ja poorse materjaliga põhjustab ohtu Lagundamiseks mitte kasutada õhku või hapnikku.

TÖÖKESKKONNA PIIRNORMID:
TLV kui: 0.1 ppm; 0.13 mg/m3 A2 (Arvatav kantserogeen inimesele) (nahk) (ACGIH 199?).
TOIME TEED:
Ained võivad imenduda kehasse. aurude sissehingamise kaudu naha kaudu ja seedeelundkonna kaudu .

SISSEHINGAMISE OHT:
Aine ohtlik sisaldus võib 20°C juures tekkida väga kiiresti.

LÜHIAJALISE TOIME MÕJUD:
Aine silmi ja nahka söövitav. Aurselle aine on söövitav hingamisteed auru sissehingamine võib põhjustada kopsuturset (vt Märkused) Aine võib kahjustada maks, neerud, ja kesknärvisüsteem. Toime võib põhjustada surma. Toimet võib pidurdada . Arstlik kontroll on vajalik.

PIKAAJALISE KORDUVA TOIME MÕJUD:
Korduv või pikaajaline kokkupuude võib põhjustada naha sensibilisatsiooni. Aine kahjustab maks, neerud, ja kesknärvisüsteem. Aine võib olla inimesele kantserogeenne.
FÜÜSIKALISED OMADUSED
Keemistemperatuur: 114°C
Sulamistemperatuur 2°C
Suhteline tihedus (vesi = 1): 1.01
Vees lahustuv: väga hea
Auru rõhk, kPa 20°C: 1.4
Auru suhteline tihedus (õhk = 1): 1.1
Auru / õhu suhteline tihedus 20 °C (õhk = 1): 1.00
Süttimistemperatuur 38°C c.c.
Isesüttimistemperatuur : vt Märkused
Plahvatuspiir, mahu% õhus: 1.8-100
Oktanool/vesi jaotuskoefitsent log Pow: -3.1
KESKKONNAANDMED
Aine on väga toksiline veeloomadele.
MÄRKUSED
Isesüttimistemperatuur sõltub aluspinnast: roostes raudpind 24°C , klaaspind 270°C . Olenevalt ainega kokkupuutumise tasemest, on soovitav perioodiline tervisekontroll. Kopsuturse ei avaldu kohe, vaid avaldub mõne tunni möödudes füüsilise tegevuse korral. Puhkus ja arstlik kontroll on vajalikud. Viivitamatult viia arsti poolt läbi asjakohane inhalatsioonravi. Piirnormi ületamisel on lõhna kasutamine hoiatusena ebapiisav. Saastunud riideid loputada rohke veega (tuleoht). Teised UN numbrid on are: UN 2030 Hüdrasiinhüdraat või Hüdrasiin, vesilahuses 37-64% hüdrasiini; UN 3293 Hüdrasiin, vesilahuses mitte üle 37% hüdrasiini.
LISATEAVE

LEGAALNE MÄRKUS Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information
IPCS, CEC 1999